در سومین شب اعتراضات، صدها تن از معترضان ضد کاپیتالیسم در حاشیه تظاهرات در آخرین روز اجلاس گروه ۲۰ در هامبورگ با پلیس آلمان درگیر شدند. به گزارش رمزپرس، بهبیشتر بخوانید »