این تالاب یک هویت تحت عنوان «هورالعظیم» دارد اما شرکت‌های نفتی زمانی‌که فعالیت‌های اکتشافی خود را در این منطقه آغاز کردند علاوه‌بر تغییر ماهیت تالاب، حتی نام آن را ستاندندبیشتر بخوانید »