معرفی یکی از معروف‎‌ترین نهادهای پژوهشی حوزه تحقیقات آب در دنیا؛ کشور پرچمدار کنترل سیل در جهان را بشناسید ،کشور هلند به واسطه تجربه‌های ارزشمندی که از وقوع سیل‌های مختلفبیشتر بخوانید »