به گزارش رمز پرس آذری جهرمی  درباره سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی که قرار است برای آموزش مجازی بین دانش‌آموزان توزیع و بسته‌های اینترنت روی آن فعال شود ، گفت: اپراتورهای تلفنبیشتر بخوانید »