رهبر اپوزیسیون ترکیه با اشاره به انتخابات سال ۲۰۱۹ گفت: اردوغان در سال ۲۰۱۹ از عرصه سیاست خواهد رفت و از آنجایی که خود این مساله را می‌داند فشارها رابیشتر بخوانید »