ژان کلود یونکر رئیس پیشین کمیسیون اروپا در مصاحبه‌ای اذعان کرد که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مواقع حساس بویژه مسائل مرتبط با همه گیری کرونا و توزیع واکسنبیشتر بخوانید »