به گزارش رمز پرس در نشست رئیس جمهور منتخب با اساتید و نخبگان اقتصادی شاپور محمدی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به عنوان اولین سخنران گفت: کسری بودجهبیشتر بخوانید »