«بهمن آرمان» اقتصاددان معتقد است اگر دولت در سال آینده سیاست توسعه و ایجاد تحرک در اقتصاد را در پیش بگیرد، اداره اقتصاد ایران بدون خلق پول، با روش‌هایی امکانبیشتر بخوانید »