سال ۹۲ فقط چهار میلیون نفر از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشتند که ۸۰ هزار نفر از آن‌ها کاربر فعال اینترنت تلفن همراه بودند بنابر آخرین آمار سازمان تنظیمبیشتر بخوانید »