طبق برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. طبق برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. به گزارش رمز پرس http://www.ramzpress.ir، بانک جهانی گزارش بازبینیبیشتر بخوانید »