مدیرجهاد کشاورزی بابلسر از آغاز برداشت برنج در این شهرستان و استان مازندران خبر داد. به گزارش رمزپرس،حسن رزاقی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا از نخستین برداشت و نشابیشتر بخوانید »