یک سخنگوی اتحادیه اروپا در اظهارنظری محتاطانه بیان داشت که روز پنجشنبه در بروکسل میان ایران و این اتحادیه گفت و گویی در خصوص از سرگیری مذاکرات مرتبط با برجامبیشتر بخوانید »