استاندار تهران: همه چیز برای برگزاری انتخابات پرشور مردم فراهم است  به گزارش رمز پرس  استاندار تهران بر اهمیت حضور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: دشمن وقتی ببیندبیشتر بخوانید »