در دیدار با رییس جمهوری ترکمنستان؛  رییس جمهوری روابط دوستانه و برادرانه ایران و ترکمنستان را فراتر از روابط دو همسایه خواند و گفت: تهران و عشق آباد ظرفیت‌های خوبیبیشتر بخوانید »