وزیر خارجه چین به آمریکا هشدار داد همکاری ضعیف در کاهش آلودگی هوا موضوعی جدا از حوزه های دیگر روابط دو جانبه نیست چرا که روابط ضعیف دو کشور، مانعبیشتر بخوانید »