شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: برنامه زمان بندی خاموشی های احتمالی تهران از ۹ تا ۱۴ مرداد ماه برای اطلاع شهروندان اعلام شد. به گزارش رمز پرسبیشتر بخوانید »