طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی در راستای تصویب حذف مالیات از اصل طلا: در پی تصویب حذف مالیات از اصل طلا و دریافت آن (مالیات) از سود و اجرت ساخت،بیشتر بخوانید »