به گزارش رمز پرس شنید ه ها حاکی از آن است کمیته های تخصصی در حال بررسی و گمانه زنی انتصاب مدیران ارشد وزارت علوم در دولت آینده استی علمیبیشتر بخوانید »