به گزارش رمز پرس ،در چهارمین رویداد پیوند با محوریت کتاب و کودک ۸ محصول فناورانه به سرمایه گذاران معرفی شد.  در چهارمین رویداد پیوند و اولین رویداد تخصصی دربیشتر بخوانید »