اینجا چراغی روشن است خانه‌ امن، جایی است میان شهر، که به زنان قربانی خشونت خانگی اختصاص یافته و کمتر به آن پرداخته شده است و شاید خیلی‌ها از وجودبیشتر بخوانید »