دانشمند ایرانی به حالت جدیدی از مایع دست یافت تحقیقات منتشر شده در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم نشان می‌دهد که چگونه نوع جدیدی از مایعات درون یک فیلم نازکبیشتر بخوانید »