معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد برگزاری “حضوری” امتحانات ترم آتی معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به عدم قطعیت‌ در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل تداوم شیوعبیشتر بخوانید »