آذر فخری به گزارش رمز پرس به نقل ازآذر فخری  خبر دردناک، این است که صاحب یک فروشگاه، برای این‌که تابلویش دیده شود؛ درختان جلوی فروشگاه خود را «خودسرانه» قطعبیشتر بخوانید »