به گزارش رمزپرس از خبرنگار ایرنا، معصومه ابتکار روز دوشنبه در سلسله نشست های گفت وگوی بین نسلی با موضوع عدالت جنسیتی، بر این موضوع که عدالت جنسیتی به معنای قراربیشتر بخوانید »