ضرورت بازنگری کیفیت آموزش عالی در دولت آینده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بر ضرورت بازنگری کیفیت اموزش عالی تاکید کرد و گفت: متاسفانه کیفیت آموزش عالی کشور بهبیشتر بخوانید »