اکبر عبدی دلایل موفقیت یک فیلم کمدی را برشمرد و گفت: یکی هم این‌که گوجه نشود کیلویی ۸‌تومان؛ یک بخش از موفقیت رسانه‌های رسمی به این است که مردم دربیشتر بخوانید »