همه آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر تورم افسارگسیخته در کنار بیکاری کنترل نشود، ایرانیان در سال‌های آینده دچار سوتغذیه جدی می‌شوند. “سرانه مصرف گوشت، برنج و لبنیات ایرانیان کاهشبیشتر بخوانید »