در نشست خبری کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی عنوان شد: برای ورود به انقلاب چهارم صنعتی باید مفاهیم ذهنی را تغییر دهیم به گزارش رمز پرس دکتر جاسبی دربیشتر بخوانید »