به گزارش رمز پرس براساس گزارش ژورنال پزشکی لانست (یک نشریه معتبرعلمی) در جهان بیش از ۳۰۰ میلیون نفر دچار افسردگی هستند. فروش داروهای ضد افسردگی در سال به حدودبیشتر بخوانید »