در گزارشی که به رسانه‌ها درز کرده، عنوان شده که استفاده مداوم از شبکه اجتماعی اینستاگرام بر سلامت روحی میان دختران نوجوان، تأثیر می‌گذارد. همشهری در گزارشی به قلم نیمابیشتر بخوانید »