به گزارش رمز پرس از عصر ایران شرکت نسترون با ماموریت فراهم کردن یک گزینه مسکن پایدار در پاپوآ گینه نو فعالیت خود را آغاز کرد اما اکنون مالک کسببیشتر بخوانید »