باید دولتی فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب جمعیتی و قومیتی مردم افغانستان است؛ حاکم شود. رمز پرس: سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اخباری که از منطقه پنجشیر در افغانستانبیشتر بخوانید »