تلاش دولت:توسعه در ساحلی‌ترین شهرستان مازندران به گزارش  رمز پرس  به نقل ازفرماندار  محترم ، شهرستان نور   که بیش از ۱۲۰ هزار نفر جمعیت را در خود جای داده استبیشتر بخوانید »