به گزارش رمز پرس طرح ملی مسکن اقساطی، مقابله با زمین‌خواری و احتکار مسکن ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮی و اﺣﺘﮑﺎربیشتر بخوانید »