رمز پرس:  فریدون پوررضا یکی از خوانندگان و از صاحب‌نظران موسیقی گیلان به شمار می‌رفت. اگر چه آثار و خدماتش در این حوزه تنها به موسیقی فولکلور محدود نمی‌شود امابیشتر بخوانید »