به گزارش رمز پرس در تحلیلی ازحمیدرضا عسگری امده است چندی پیش در حالی‌که واردات واکسن به کشور با مشکل مواجه شده بود، پیشنهاد ورود بخش خصوصی به واردات واکسن رابیشتر بخوانید »