نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که داروی «آبلاسیماماب» (abelacimab) از بروز لخته‌های خونی خطرناک پس از عمل جراحی جلوگیری می کند. آبلاسیماب، یک آنتی بادی است که به فاکتور لختهبیشتر بخوانید »