به گزارش رمز پرس از عصر ایران؛ باقر محسنی ساروی- «محمد بن‌سلمان» که رسما شاه‌زاده اما در عالم واقع پادشاه عربستان سعودی است رؤیاهایی در مورد قدرت مطلق‌العنان دارد کهبیشتر بخوانید »