به گزارش رمز س به نقل از محمد مهدی صباغیان گردشگری يک پديده اجتماعی است که اساسا هر پديده اجتماعی، خواه مثبت و مفيد و يا منفی و مضر، برایبیشتر بخوانید »