محمدرضا بختیاری – مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران استان تهران نیز ۳۷ درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش بارندگی را تجربه کرد البته این شرایط در کلبیشتر بخوانید »