دستفروشان مترو هم سعی می‌کنند پول نقد نگیرند اما در بیمارستان و در مرکز آلودگی شما باید پول نقد هم همراه داشته باشید. به گزارش پایگاه خبری رمز پرس ازبیشتر بخوانید »