عراقچی: توافق نهایی در دولت آقای روحانی عراقچی در پاسخ به این پرسش که برخی از رسانه‌ها نوشته‌اند که ایران در این مذاکرات درخواست ضمانت کتبی از آمریکا کرده استبیشتر بخوانید »