رئیسی: هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاستهای نظام توجه شد کارها پیش رفت رییس دولت سیزدهم در مراسم تنفیذ خود تاکید کرد:هرجا به رهنمودهای امام و رهبری وبیشتر بخوانید »