به گزارش رمز پرس در مقال ای اهمیت آموزش در توسعه مدیریت به این صورت تشریح شد در اقتصاد دانش بنيان دنياي امروز، انسان نقش تعیین کننده در توسعه همهبیشتر بخوانید »