عضو کارگری شورایعالی کار: علی خدایی می‌گوید: ما از دولت جدید توقع داریم زیر بار برنامه‌های تعدیلیِ به اصطلاح کارآفرینان و سودجویان نروند و در ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها بابیشتر بخوانید »