حسین دیوسالار- دکترای جامعه شناسی سیاسی و رایزن فرهنگی ایران در ژاپن ماجراهای المپیک با تاخیر یک ساله؛ طراحی مسجد سیار و اتوبوس‌های خودران رمز پرس : ژاپن به دلیلبیشتر بخوانید »