عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: استاد شهریار از نظر بسیاری از شعرا در تجلی عواطف در شعر فارسی بی‌مانند است و به گفته هوشنگ ابتهاج که غزل‌سرایبیشتر بخوانید »