“امروز حق این مردم نیست اینگونه زندگی کنند”. با بستن آب رودخانه ها در بالا دست و خشکاندن تالاب هور العظیم حیات ماهیان و گاومیش‌ها در خطر است و معیشتبیشتر بخوانید »