رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح داد اگر زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرید و مالیات می‌دهید اعلام کنید! رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید حقوق زیر دو میلیون تومان از پرداخت مالیاتبیشتر بخوانید »