کارگروه های تخصصی حوزه بین الملل، فقهی_حقوقی، ورزش و سلامت بانوان در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، رسما آغاز به کار کردند. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار رمزبیشتر بخوانید »